Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli - PSG w Lesznowoli -

Nawigacja

PSG w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

01.10.2020

 

Lisówek 21

05-600 Grójec

telefon sekretariat: +48 48 332 39 30      lub         fax: +48 48 332 39 55

telefon kierownik zmiany: +48 48 332 39 50        lub         fax: +48 48 332 39 56

e-mail: sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl

Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli informuje, że istnieje możliwość kierowania korespondencji do placówki za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Kategoria placówki: II (druga)

Data utworzenia: 01 maja 2015 r.

Komendant PSG w Lesznowoli: ppłk SG Mariusz Kiszczak

Rodzaj przejścia: lotnicze (dodatkowe)

Rodzaj ruchu granicznego: osobowy

Usytuowanie: PSG w Lesznowoli została utworzona na bazie istniejących wcześniej struktur organizacyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej: Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli oraz Grupy Zamiejscowej w Radomiu Placówki Straży Granicznej w Kielcach. Siedziba placówki znajduje się w miejscowości Lisówek k/Grójca na terenie kompleksu budynków Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. W zasięgu odpowiedzialności służbowej placówki znajduje się również Grupa Zamiejscowa w Radomiu stacjonująca na terenie cywilnego portu lotniczego w Radomiu.

Zasięg terytorialny Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli obejmuje 8 powiatów południowego województwa mazowieckiego: przysuski, szydłowiecki, radomski, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski i grójecki  oraz miasto Radom. Łączna powierzchnia obszaru będącego w terytorialnym zasięgu działania PSG Lesznowola wynosi 6919,23 km², co stanowi 19,5% powierzchni województwa mazowieckiego, są to w przeważającej części tereny rolnicze, gdzie dominuje sadownictwo.

 

 

 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli. Jest ośrodkiem o profilu rodzinnym, w którym może przebywać jednocześnie 192 osób.

Zasady przeprowadzania widzeń

 • cudzoziemcowi zgody na widzenie, na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej, udziela Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli,
 • wniosek powinien być dostarczony osobiście, za pośrednictwem poczty (lub poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail) na adres:

Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli
Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli
05-600 Grójec, Lisówek 21

 • we wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach;
 • osoba, która przychodzi na widzenie ma obowiązek przedstawić ważny dokument tożsamości;
 • widzenia odbywają się codziennie w godz. 09.00 - 12.00 oraz 14.00 - 17.00, w pokoju widzeń i trwają nie dłużej niż 90 minut;
 • w widzeniu mogą uczestniczyć, nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15, mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie;
 • osoby którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż, podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów, których posiadanie w ośrodku jest zabronione;
 • widzenie może zostać przerwane, w przypadku stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania osoby umieszczonej lub odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu ośrodka;
 • podczas widzeń zakazane jest przekazywanie osobie wszelkich artykułów żywnościowych;
 • w trakcie widzenia można przekazać cudzoziemcowi paczkę (po sprawdzeniu jej zwartości przez funkcjonariusza) oraz pieniądze;
 • paczka może zawierać: odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki opatrunkowe i higieniczne oraz leki, które jednak mogą być przekazywane jedynie za zgodą lekarza SOdC;
 • zabronione jest przekazywanie: artykułów spożywczych, przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 48 332 39 58, +48 48 332 39 59;
 • wniosek na widzenie:

 

UWAGA:

 • OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEKAZYWANIA CUDZOZIEMCOM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH PAKOWANIA DOTYCZY TO ZARÓWNO ŻYWNOŚCI PRZESYŁANEJ W PACZKACH JAK I PRZEKAZYWANEJ W TRAKCIE ODWIEDZIN.

 • Prosimy również o nie przekazywanie w paczkach dostarczanych cudzoziemcom produktów tytoniowych jak również o nie przekazywanie ww. produktów podczas widzeń.

 

   

do góry