Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ponad 800 osób ujawnionych w lotniczych przejściach granicznych NwOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ponad 800 osób ujawnionych w lotniczych przejściach granicznych NwOSG

Dagmara BIELEC

W I półroczu 2023 roku w lotniczych przejściach granicznych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej tj. Warszawa-Okęcie, Warszawa-Modlin, w Łodzi oraz Bydgoszczy funkcjonariusze ujawnili 827 osób, które usiłowały nielegalnie wjechać na terytorium RP. Jest to wzrost o blisko 40% względem analogicznego półrocza 2022 roku. Ujawnienia dotyczyły 456 przypadków na granicy zewnętrznej oraz 371 na granicy wewnętrznej.

  • Mapa zasięgu terytorialnego NwOSG
    Mapa zasięgu terytorialnego NwOSG

Najczęstsze trendy odnotowane podczas przekraczania lotniczej granicy zewnętrznej do Polski przez obywateli państw trzecich, stanowiły przypadki posłużenia się sfałszowanymi dokumentami podróży, głównie wystawianymi przez państwa UE, a w szczególności dokumentami uzupełniającymi, które miały uzasadnić wjazd i pobyt w naszym kraju. Kolejne niepokojące zjawisko, dotyczyło odmowy kontynuowania podróży przez cudzoziemców, by następnie zadeklarować przez nich wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Tylko do końca czerwca 2023 roku odnotowano 52 tego typu zdarzenia.

Najliczniejszą grupę cudzoziemców, którym postawiono zarzuty usiłowania lub przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom stanowili obywatele Turcji, Gruzji, Egiptu, Indii i Armenii, z czego obywatele Egiptu i Indii wykorzystywali połączenia tranzytowe Non Schengen w celu przedostania się do strefy Schengen.

Znaczna grupa cudzoziemców, głównie obywateli Gruzji i Turcji posłużyła się dokumentami sfałszowanymi lub należącymi do innych osób. Były to przede wszystkim dokumenty uzupełniające - zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz wyłudzone na ich podstawie polskie wizy. Pozostałe ujawnione dokumenty to wizy, dowody osobiste i tytuły pobytowe wydane przez władze państw UE.

W minionym półroczu funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wydali blisko 770 decyzji o odmowie wjazdu, w tym 361 osobom, które nie przedstawiły dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu. W tych zdarzeniach przeważali głównie obywatele Gruzji, Rosji i Turcji, którzy podczas odprawy legitymowali się paszportami biometrycznymi lub posiadali wizy z prawem do pracy.

Jeżeli chodzi o lotniczą granicę wewnętrzną, najwięcej przypadków związanych z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom do Polski stwierdzono u obywateli Syrii podróżujących bezpośrednio z Grecji. Ta grupa cudzoziemców legitymowała się głównie sfałszowanymi bądź należącymi do innych osób dowodami osobistymi i paszportami wystawionymi przez niektóre państwa unijne.

Innym, równie istotnym trendem głównie wśród obywateli Pakistanu, Indii czy Chin  było posłużenie się nieważnymi czasowo tytułami pobytowymi bądź podróżowanie do Polski podczas przebywania w procedurze o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium innych państw UE.

do góry