Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrola w Łodzi zakończona zatrzymaniem 3 obywateli Uzbekistanu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola w Łodzi zakończona zatrzymaniem 3 obywateli Uzbekistanu

Dagmara BIELEC

Funkcjonariusze z Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Łodzi w ramach podjętych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

  • 13-142206
    13-142206

Zatrzymani to trzej obywatele Uzbekistanu. Mężczyźni zostali ujawnieni w związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach - przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu na terytorium i pobytu na nim, nie posiadali również środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania i nie wskazali wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych. Wobec nich Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi wszczął postępowania administracyjne dotyczące zobowiązania ich do powrotu.  W trakcie czynności dwóch z zatrzymanych obywateli Uzbekistanu zgłosiło wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju, dlatego na ten czas postępowania wobec nich zostały zawieszone. Po przyjęciu od nich stosownych wniosków, cudzoziemcy opuścili PSG w Łodzi. Z kolei trzeciemu z ujawnionych mężczyzn wydano decyzję zobowiązującą do powrotu w terminie 30 dni oraz określeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i państw strefy Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry