Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zwrócili się o udzielenie ochrony międzynarodowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zwrócili się o udzielenie ochrony międzynarodowej

07.10.2021 Krzysztof Grzech

Wczoraj, na warszawskim Lotnisku Chopina bezpośrednio po przylocie z Doha siedmiu obywateli Afganistanu wyraziło wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium RP. Taki sam akces wykazała kobieta, bezpaństwowiec narodowości ormiańskiej, która do Polski przyleciała z Frankfurtu wraz z trójką dzieci posiadającymi białoruskie paszporty.

 • Kontrola graniczna w PSG Warszawa-Okęcie
  Kontrola graniczna w PSG Warszawa-Okęcie

Afgańczycy, którzy przylecieli z Doha posiadali polskie wizy wydane w celu humanitarnym. Podczas kontroli granicznej wyrazili wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium Polski. Funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli od nich stosowne wnioski i przewieźli ich do miejsca odbywania kwarantanny.

Taki sam wniosek został przyjęty od podróżnej przylatującej z Frankfurtu. Kobieta, nieposiadająca obywatelstwa żadnego kraju objęła wnioskiem trójkę swoich dzieci, które posiadały białoruskie obywatelstwo. Po zakończonych czynnościach rodzina została przewieziona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do otwartego ośrodka dla cudzoziemców.

W tym roku funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli 1488 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, którymi objęto 2328 osób. W tym obywatele Afganistanu złożyli 385 wniosków, którymi objęto 711 osób.


Kto może złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

Zamieszczone tu informacje wyjaśniają, kto może uzyskać ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona międzynarodowa jest udzielana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które:

spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy

nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, ale kwalifikują się do uzyskania ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu:

 1. rasy,
 2. religii,
 3. narodowości,
 4. przekonań politycznych lub
 5. przynależności do określonej grupy społecznej
 6. nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

 1. orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
 2. tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
 3. poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej rozstrzyga w pierwszej instancji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

do góry