Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Warszawie - PSG w Warszawie -

Nawigacja

PSG w Warszawie

Placówka Straży Granicznej w Warszawie

17.10.2018

UWAGA!

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 433 ze zm.) w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach administracyjnych, których załatwienie pozostaje  we właściwości Placówki, a także skarg, wniosków, petycji oraz innych spraw wynikających z innych przepisów prawnych w  Placówce Straży Granicznej w Warszawie ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 22 500 34 27, +48 22 5003661.

Ograniczenie wprowadza się z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo petentów, funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego OSG.

Korespondencję w postaci pism, skarg, wniosków, petycji oraz innych spraw wynikających z przepisów prawnych można składać za pomocą:

- poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny Placówki Straży Granicznej w Warszawie, 02-143 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 C,

- faxem nr telefonu +48 22 500 38 10, +48 22 500 38 11

- drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP oraz na adres: sdo.warszawa@strazgraniczna.pl

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów:

+48 22 500 38 04 - sekretariat: poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30,

+48 22 500 38 00 - kierownik zmiany: całą dobę.

Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo informacje w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków,  petycji oraz innych spraw administracyjnych, których załatwienie pozostaje  we właściwości Placówki Straży Granicznej w Warszawie.

 

У звʼязку з оголошенням надзвичайного стану на території Республіки Польща (розпорядження Міністра здоровʼя від 13 березня 2020 року - Дз.У. Дзєннік устав [Вісник законів] 2020 поз. 433) в період з 19 березня 2020 року до подальшого повідомлення припиняється пряме обслуговування відвідувачів в адміністративних справах, врегулювання яких залишається у відповідній юрисдикції в Підрозділі, а також скарги, заяви, клопотання та інші питання, що випливають з інших законодавчих положень в Підрозділі Прикордонної служби в Варшаві, вул. Таборова, 33.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами за телефоном +48 22 500 34 27, +48 22 500 36 61.

Обмеження вводиться через необхідність запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та заради безпеки відвідувачів, функціонерів та працівників Надвіслянського ОСГ [Надвіслянський відділ Прикордонної служби].

Листування у формі листів, скарг, прохань, клопотань та інших питань, що випливають з інших правових положень, може бути подано з використанням:

- традиційної пошти на кореспонденційну адресу Підрозділу прикордонної служби в Варшаві, 02-143 Варшава, вул. Жвіркі і Вігури, 1 Ц [Placówka Straży Granicznej w Warszawie, 02-143 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 C]

-  факс +48 22 500 38 10, +48 22 500 38 11

- в електронному вигляді через платформу ePUAP та за адресою: sdo.warszawa@strazgraniczna.pl

Крім того, ми у Вашому розпорядженні номерами телефонів:

+48 22 500 38 04 - секретаріат: понеділок - пʼятниця з 7.30  до 15.30,

+48 22 500 38 00 - керівник зміни: цілодобово.

Зателефонувавши на вказані номери, Ви отримаєте інформацію щодо порядку прийняття, розгляду та врегулювання скарг, заяв, клопотань та інших адміністративних питань, врегулювання яких залишається в компетенції Підрозділу прикордонної служби у Варшаві.

 

In accordance to announcement concerning state of epidemiological threat in Poland (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 433), since 19 march 2020 direct service for foreigners is being suspended until further notice in administrative cases, complaints, aplications, petitions and other cases resulting from Polish law and conducted by Border Guard Post in Warsaw ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

To get additional information, we ask to contact us by telephone:
 +48 22 500 34 27, +48 22 5003661.

Those restrictions are maintained due to the fact, there is necessity to prevent spreading virus COVID-19 and out of concern for safety of supplicants, officers and employees of Nadwiślański OSG.

 Corespondence in written form: complaints, applications, petitions or other cases resulting from different law regulations may be send by:

- post on adres of Border Guard Post in Warsaw,  02-143 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 C.

- fax +48 22 500 38 10, +48 22 500 38 11

- ePUAP electronic pltaform on adres: sdo.warszawa@strazgraniczna.pl

 Additionally to your disposal are those telephone numbers:

+48 22 500 38 04  monday – friday in hours 7.30 – 15.30,

+48 22 500 38 00 - twenty four hours.

 Under those telephone numbers you can obtain informations concerning procedure of accepting and considering complaints, petitions and other administrative cases conducted by Border Guard Post in Warsaw.

 

В связи с объявлением на территории Республики Польша состояния угрозы эпидемии (распоряжение министра здравохранения от 13 марта 2020 года Дз.У. 2020 ст. 433) в период от 19 марта 2020 г. до дальнейшего уведомления прекращается прием посетителей по административным делам, за рассмотрение которых отвечает наш пункт, а также по делам, связанным с внесением жалоб, заявлений, петиций и по другим делам, вытекающим из других положений закона в Пункте Пограничной охраны в Варшаве, ул. Таборова 33, 02-699 г. Варшава.

Для получения информации просим связываться по телефону: +48 22 500 34 27, +48 22 500 36 61.

Данное ограничение применяется в связи с необходимостью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а также для заботы о безопасность посетителей, служащих и сотрудников Надвисляньского Отделения Пограничной охраны.

Корреспонденция в виде письм, жалоб, заявлений, петиций и по другим делам, вытекающим из других положений закона вносится через:

- традиционное почтовое отделение на адрес для корреспонденции Пункта Пограничной охраны в Варшаве, 02-143 Варшава, ул. Żwirki i Wigury 1 C,

- по факсу № телефона +48 22 500 38 10, +48 22 500 38 11,

- электронным путем через систему ePUAP, а также на адрес: sdo.warszawa@strazgraniczna.pl.

Кроме того, Вы вправе пользоваться следущим номером телефона:

+48 22 500 38 04 – секретариат – понедельник-пятница с 7:30 до 15:30,

+48 22 500 38 00 – старший смены: круглосуточно.

Если позвоните по указанным номерам, то получите информацию, связаную с  принятием, рассмотрением и оформлением жалоб, заявлений, петиций и по другим административным делам, за рассмотрение которых отвечает Пункт Пограничной охраны в Варшаве.

 

ul. Żwirki i Wigury 1 c

02-143 Warszawa

Kierownik zmiany: telefon: +48 22 500 38 00 (całodobowo), numer fax: 22 500 38 10

Sekretariat: telefon 22 500 38 04, numer fax: 22 500 38 11

 

 

Kategoria placówki: II (druga)

Data utworzenia: 17 października 2018 r.

Komendant PSG Warszawa: ppłk SG Przemysław Kuźnia

Usytuowanie: siedziba placówki mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska F. Chopina w Warszawie – największego portu lotniczego w Polsce.

Zasięg terytorialny Placówki Straży Granicznej w Warszawie obejmuje 2 miasta: Warszawę i Siedlce oraz 9 powiatów: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski. Łączna powierzchnia obszaru będącego w terytorialnym zasięgu działania PSG w Warszawie wynosi 7534,03 km2, co stanowi 21,2% powierzchni województwa mazowieckiego.

 

do góry