Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

08.06.2020

 

 

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej powinni zalogować się do modułu "Nabór do służby w SG", a następnie ustalić termin złożenia dokumentów.

Przypominamy, że dokumenty składane są wyłącznie osobiście po uzgodnieniu terminu z komórką kadrową. W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia dokumentów na terenie niżej wymienionych placówek SG.

 

Uwaga!

Od 24.02.2023 r. obowiązuje nowy kwestionariusz osobowy dla kandydatów do służby w SG

(dostępny w PLIKACH DO POBRANIA)

 

Uprzejmie informujemy, że obowiązująca ankieta bezpieczeństwa osobowego dostępna jest w PLIKACH DO POBRANIA (Dz.U. 2019 poz. 742 ze zm.)

 


Uprzejmie przypominamy, że Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w trybie ciągłym prowadzi nabór ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Dokumenty przyjmowane są:

 • w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie,

02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23

pod nr telefonu: 22 513 22 22.

oraz pod adresem mailowym nabor.nwosg@strazgraniczna.pl.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Poniedziałek 9:00 - 14:00,

Środa 9:00 - 14:00.

 • w Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen Wiktora Thommee 1A,

pod numerem telefonu 22 346 51 82.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Wtorek 10:00 - 14:00.

 • w Placówce Straży Granicznej w Łodzi,

94-328 Łódź, ul. Gen. Stanisława Maczka 35,

pod numerem telefonu 42 689 38 51

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Środa 10:00 - 14:00.

 • w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy

86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1,

pod numerem telefonu 52 365 40 32, 797 338 045.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Poniedziałek 13:30 - 15:30.

 • w Placówce Straży Granicznej w Radomiu

26- 603  Radom, ul. Lubelska 158

pod numerami telefonów  48 332 34 03,  48 332 34 12, 48 332 34 23.

Dokumenty przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

Poniedziałek - Piątek  7:30 - 15:30.

Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem

osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi

odpowiedziami na wszystkie pytania). 

 

SŁUŻBA W STRAŻY GRANICZNEJ

Podstawy prawne:

 • art. 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 1061 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. Nr 23, poz. 175 ze zm.)

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ

Podstawą uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej wymogi do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, pierwszy etap postepowania składa się z:

            > przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata,

            > wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej,

            > sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach  i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym,

            > przeprowadzenie badania psychologicznego,

            > przeprowadzenia badania psychofizjologicznego; 

 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania, drugi etap postępowania składa sie z:

            > testu pisemnego z wiedzy ogólnej,

            > testu pisemnego ze znajomości języka obcego,

            > testu sprawności fizycznej

            > rozmowy kwalifikacyjnej

 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską,
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Uprzejmie informujemy, że w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00 przeprowadzany jest próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w próbnym teście sprawności fizycznej pamiętaj, aby przed przybyciem do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej telefonicznie potwierdzić swój udział w teście najpóźniej do poniedziałku do godz.15.00 przed planowaną wizytą.

Numer telefonu do kontaktu: 22 513 22 22.

Przystępując do próbnego testu sprawności fizycznej należy:

 • posiadać ze sobą dowód osobisty,
 • strój i obuwie sportowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.

Udział w próbnym teście sprawności fizycznej jest nie obowiązkowy.

Jeżeli masz już jednak wyznaczony termin egzaminów II etapu postępowania kwalifikacyjnego, do próbnego testu  możesz przystąpić najpóźniej na 7 dni przed ww. egzaminami.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie o przyjęcie do służby zaadresowane do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Kwestionariusz osobowy – wypełniony własnoręcznie, czytelnie, pismem drukowanym, w kwestionariuszu udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.
 • Dwie aktualne fotografie (kolorowe) w formacie wymaganym do dowodu osobistego.
 • Oryginał i kserokopia dowodu osobistego.
 • Oryginał i kserokopia książeczki wojskowej (ksero stron wypełnionych, dodatkowo informacja o przeniesieniu do rezerwy, a w przypadku żołnierzy zawodowych- legitymacja służbowa i aktualne orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby, tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.
 • Oryginały i kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub służby.
 • Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (np.: prawo jazdy, licencje, uprawnienia, certyfikaty itp.).
 • Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia.
 • Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata).
 • Oryginał i kserokopia paszportu (o ile kandydat go posiada, wszystkie strony z adnotacjami, stemplami i wizami).

Kandydat przedstawia oryginały wszystkich dokumentów tylko do wglądu.
Kopie wszystkich dokumentów (w oryginalnym wymiarze) powinny być wykonane na papierze formatu A4.

 

LICZBA KANDYDATÓW PRZEWIDZIANYCH DO  PRZYJĘCIA:

Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej został przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej na rok 2023 w ilości do 160 osób:

 • w miesiącu lutym do 40 osób;
 • ​w miesiacu czerwcu do 60 osób;
 • w miesiącu październiku do 60 osób.

DODATKOWYCH INFORMACJI  UDZIELA:

Wydział Kadr i Szkolenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Sekcja Organizacji i Naboru

ul.  Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa

telefon: +48 22 513 22 22

poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30.

nabor.nwosg@strazgraniczna.pl

 

UWAGA

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. opublikowano zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 679).


Wśród nowych uregulowań prawnych znalazły się, m.in. kwestie dotyczące warunków dopuszczania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej do testu sprawności fizycznej.


Powyższa zmiana obowiązuje od dnia 7 maja 2018 r. i oznacza, że uczestnictwo kandydata w testach sprawności fizycznej uzależnione jest od uzyskania przez kandydata (we własnym zakresie) „Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej”.


Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.


Ważne:

Z opinii lekarskiej powinno jasno i wyraźnie wynikać, że: „brak jest przeciwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej.”

 

Jak wykonać test sprawności fizycznej

Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział SG
 

 

do góry