Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych -

Nawigacja

Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych

Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych

Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych

  • tryb uzyskiwania informacji

W celu uzyskania informacji do celów naukowo-badawczych, należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, musi zawierać wskazanie tematyki, w związku z którą zainteresowana osoba zwraca się o udostępnienie. Wniosek powinien dokładnie określać przedmiot udostępnienia, typu informacji i danych podlegających udostępnieniu (podając: rodzaj, strukturę i okres informacji będącej w zainteresowaniu). Jako załącznik – zaświadczenie z placówki badawczej, naukowej, uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, pracownikiem lub osobą prowadzącą badania na rzecz wymienionych placówek i instytucji wraz z zobowiązaniem, że dane o które udostępnienie wnosi wnioskodawca zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym:

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Komitetu Obrony Robotników 23

02-148 Warszawa

 

lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: nadwislanski@strazgraniczna.pl

 

W zależności od możliwości Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej informacje będą udostępniane w wersji papierowej lub elektronicznej. Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym powyżej lub w przepisach szczególnych, organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych (również tych, znajdujących się na stronach internetowych poszczególnych oddziałów, ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej), dotyczących aktualnych aktów prawnych, itp.

 

Straż Graniczna nie udostępnia do celów naukowo-badawczych informacji zawierających informacje niejawne, określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Ewentualne udostępnienie tego typu informacji możliwe jest wyłącznie w trybie art. 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych. Ograniczenie w dostępie do informacji dotyczy również innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Udostępnienie informacji zawierających chronione dane osobowe osób trzecich następuje po anonimizacji tych danych.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza jednocześnie pozyskać dane znajdujące się w zasobach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz innych jednostkach organizacyjnych SG, wniosek o udostępnienie należy kierować do kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

do góry