Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrola legalności pobytu -

Nawigacja

Kontrola legalności pobytu

Kontrola legalności pobytu

Piotr Niemiec
12.01.2016

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski polega na wezwaniu cudzoziemca do okazania dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski, a także środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów tego pobytu oraz dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kontrolę legalności pobytu legalności może przeprowadzić:

 • funkcjonariusz Straży Granicznej,
 • funkcjonariusz Policji,
 • upoważniony pracownik Urzędu do spraw Cudzoziemców,
 • upoważniony pracownik urzędu wojewódzkiego,
 • funkcjonariusz Służby Celnej.

Wymagane dokumenty

Upoważnione organy, przeprowadzając kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, mogą żądać okazania:

 • zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, ważnego do czasu opuszczenia Polski – w wypadku cudzoziemca, któremu cofnięto zezwolenie na pobyt,
 • dokumentu podróży przewidzianego w konwencji genewskiej,
 • tymczasowego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • karty pobytu,
 • wizy,
 • paszportu,
 • dokumentu podróży i dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów,
 • utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • podróży powrotnej cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
  • tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
 • dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 2, zgodnie z prawem,
 • dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy zezwolenia na pracę:
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy,
  • umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (czyli umowy zlecenia lub o dzieło),
  • dokumentów potwierdzających uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 •  dokumentów potwierdzających cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • dokumentu potwierdzającego, że wjazd na terytorium Polski jest związany z wykonywaniem czynności zawodowych,
  • zaproszenia, rezerwacji hotelowej itd.

Z kontroli legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządza się protokół w którym stwierdza się wyniki kontroli, które są podstawą do wszczęcie postępowania administracyjnego o zobowiązaniu do powrotu lub udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

do góry