Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przestał studiować, wróci do domu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przestał studiować, wróci do domu

04.07.2019 Krzysztof Grzech

Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi wydał 20 – letniemu obywatelowi Jemenu decyzję zobowiązującą do powrotu w terminie 15 dni. Mężczyzna nie będzie mógł ponownie wjechać na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Wczoraj (03.07.2019 r.) funkcjonariusze PSG w Łodzi przeprowadzili działania mające na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. W wyniku działań zatrzymano obywatela Jemenu. Cudzoziemiec został zatrzymany na podstawie art. 394 ust. 1 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach w związku z wypełnieniem przesłanek zawartych w art. 302 ust. 1 pkt 15 (cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba, że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę) oraz pkt 6 (nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd i nie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych). Komendant PSG w Łodzi wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania mężczyzny do powrotu. W toku podjętych czynności potwierdzono, że mężczyzna przyjechał do Polski legalnie, celem podjęcia nauki na studiach wyższych. Jak wskazał, podróż rozpoczął z Jemenu autobusem do Omanu. Kolejno, samolotem (w tranzycie przez Katar) do Warszawy - Okęcia. Posiadał wówczas ważną wizę krajową, wydaną w celu podjęcia studiów. Po przyjeździe na terytorium RP rozpoczął kurs języka polskiego w Studium Języka Polskiego przy Uniwersytecie Łódzkim. Kurs przygotowawczy zakończył w lipcu 2018r. i rozpoczął naukę na Politechnice Łódzkiej - I roku studiów na kierunku Informatyka. W marcu 2019 r. Dziekan Wydziału wydał decyzję o skreśleniu z listy studentów obywatela Jemenu gdyż cudzoziemiec złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów. W związku z powyższym, Komendant PSG w Łodzi wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu w terminie 15 dni. Jednocześnie orzekając o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry