Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli - PSG w Lesznowoli -

Nawigacja

PSG w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

Autor:

Lisówek 21

05-600 Grójec

telefon sekretariat: +48 332 39 30, fax: +48 332 39 55

telefon kierownik zmiany: +48 332 39 50, fax: +48 332 39 56

e-mail: sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl

 

Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli informuje, że istnieje również możliwość kierowania do placówki korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli została powołana z dniem 1 maja 2015 roku na podstawie Zarządzenia nr 29 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17.04.2015 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów. Utworzona została na bazie istniejących wcześniej struktur organizacyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej: Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli oraz Grupy Zamiejscowej w Radomiu Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

Uruchomienie PSG w Lesznowoli pozwoliło na wzmocnienie efektywności podejmowanych działań na obszarze powiatów położonych w południowej części województwa mazowieckiego: białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim oraz m.p. Radom, w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych w szczególności na: prowadzenie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, działalność związaną z rozpoznaniem migracyjnym, prowadzeniem postępowań karnych i administracyjnych pozostających we właściwościach Straży Granicznej oraz usprawnienie funkcjonowania i obsługę Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Placówka SG w Lesznowoli odpowiedzialna jest również za zabezpieczenie zadań w zakresie kontroli ruchu granicznego w ustanowionym dodatkowym lotniczym przejściu granicznym Radom – Sadków, dzięki istniejącej od 1 września 2013 roku Grupie Zamiejscowej w Radomiu.

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli jest szóstą placówką Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jej siedziba znajduje się w m. Lisówek 21 k/Grójca, na terenie kompleksu budynków Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. 

 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli. Jest ośrodkiem o profilu męskim, w którym mogą przebywać jednocześnie 42 osoby.

 

Zasady przeprowadzania widzeń

 • cudzoziemcowi zgody na widzenie, na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej, udziela Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli,
 • wniosek powinien być dostarczony osobiście, za pośrednictwem poczty (lub poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail) na adres:

Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

05-600 Grójec, Lisówek 21.

 • we wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach;
 • osoba, która przychodzi na widzenie ma obowiązek przedstawić ważny dokument tożsamości;
 • widzenia odbywają się codziennie w godz. 09.00 - 12.00 oraz 14.00 - 17.00, w pokoju widzeń i trwają nie dłużej niż 90 minut;
 • w widzeniu mogą uczestniczyć, nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15, mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie;
 • osoby którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż, podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów, których posiadanie w ośrodku jest zabronione;
 • widzenie może zostać przerwane, w przypadku stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania osoby umieszczonej lub odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu ośrodka;
 • podczas widzeń zakazane jest przekazywanie osobie wszelkich artykułów żywnościowych;
 • w trakcie widzenia można przekazać cudzoziemcowi paczkę (po sprawdzeniu jej zwartości przez funkcjonariusza) oraz pieniądze;
 • paczka może zawierać: odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki opatrunkowe i higieniczne oraz leki, które jednak mogą być przekazywane jedynie za zgodą lekarza SOdC;
 • zabronione jest przekazywanie: artykułów spożywczych, przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 513 2971;
 • wniosek na widzenie:

 

UWAGA:

 • OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEKAZYWANIA CUDZOZIEMCOM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH PAKOWANIA DOTYCZY TO ZARÓWNO ŻYWNOŚCI PRZESYŁANEJ W PACZKACH JAK I PRZEKAZYWANEJ W TRAKCIE ODWIEDZIN.

 • Prosimy również o nie przekazywanie w paczkach dostarczanych cudzoziemcom produktów tytoniowych jak również o nie przekazywanie ww. produktów podczas widzeń.

 

                                                    img0206

Mapa zasięgu terytorialnego PSG w Lesznowoli

do góry