Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Punkty obsługi cudzoziemców w NwOSG -

Nawigacja

Punkty obsługi cudzoziemców w NwOSG

Punkty obsługi cudzoziemców w NwOSG

02.11.2018 Wersje dokumentu

Punkty obsługi cudzoziemców nadwiślańskiego oddziału straży granicznej na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego w sprawach:

 • zobowiązania cudzoziemców do powrotu,
 • wydania i wymiany kart pobytu lub dokumentu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych i pobyt tolerowany, w tym, w sprawach w których zgody na pobyt udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Mapa punktów obsługi cudzoziemców nadwiślańskiego oddziału straży granicznej ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

 

 

Placówka Straży Granicznej w Warszawie

ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
Numer telefonu: (22) 500 34 27

Poniedziałek - Piątek 9.00 – 14.00

 

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin

ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Numer telefonu: (22) 346 51 63

Poniedziałek – Piątek 07.30 – 15.30

 

Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy

ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Numery telefonów:
sekretariat PSG w Bydgoszczy (52) 365 40 32
Grupa ds. Cudzoziemców: (52) 365 40 22

Poniedziałek – Piątek 9.00 – 15.00

Przerwa od 12.00 – 13.00

 

Placówka Straży Granicznej w Łodzi

ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
Numer telefonu: (42) 689 38 20

Poniedziałek – Piątek 07.30 – 15.30

 

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

ul. Lisówek 21 05-600 Grójec
Numer telefonu: (42) 689 38 20

 

Placówka Straży Granicznej w Radomiu

ul. Lubelska 158, 26-603 Radom


Opłaty za wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu - Zgoda na pobyt tolerowany.

 

Opłatę w wysokości 50 zł. pobiera się od cudzoziemca za wydanie oraz wymianę karty pobytu lub dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”.

W przypadku zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zawinionego zniszczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł. za wymianę karty pobytu lub za wymianę dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”.

Natomiast w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia karty pobytu lub dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” pobiera się opłatę w wysokości 150 zł.

Opłaty nie pobiera się za kartę pobytu lub dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” dla cudzoziemca w przypadku:

 • wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne,
 • wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi relokowanemu lub przesiedlanemu albo w przypadku przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

 

Opłatę ulgową w wysokości 50% za wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” dla cudzoziemca pobiera się od cudzoziemca:

 

 • który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
 • którego celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletniego, który w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu lub w przypadku wydawania pierwszej karty pobytu - do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie ukończyli 16. roku życia.

 

Wpłat za wydanie lub wymianę wyżej wymienionych dokumentów należy dokonywać na numer rachunku bankowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej:

 

Narodowy Bank Polski o/O Warszawa 19 1010 1010 0075 7522 3100 0000

 

W tytule przelewu należy wpisać np. wpłata za wydanie karty pobytu – imię i nazwisko, datę urodzenia i numer sprawy.

Akty prawne:

 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - Dz.U. z 2020. r. poz. 35, z późn.zm (art. 236, art. 237, art. 238),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz.U. z 2014 r. poz.563, z późn.zm.).

Do pobrania:

 • Formularz wniosku o wydanie lub wymianę Karty pobytu.
 • Formularz wniosku o wydanie lub wymianę Dokumentu - Zgoda na pobyt tolerowany.
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu Zgoda na pobyt tolerowany.
do góry