Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Punkty obsługi cudzoziemców w NwOSG -

Nawigacja

Punkty obsługi cudzoziemców w NwOSG

Punkty obsługi cudzoziemców w NwOSG

02.11.2018 Wersje dokumentu

PUNKTY OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTW: MAZOWIECKIEGO, ŁÓDZKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO W SPRAWACH:

 • zobowiązania cudzoziemców do powrotu,
 • wydania i wymiany kart pobytu lub dokumentu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych i pobyt tolerowany, w tym, w sprawach w których zgody na pobyt udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

MAPA PUNKTÓW OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE POBYTU CUDZOZIEMCA

 

 

 

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W WARSZAWIE

ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
Numer telefonu: (22) 500 34 27

Poniedziałek - Piątek 9.00 – 14.00

 

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA-MODLIN

ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Numer telefonu: (22) 346 51 63

Poniedziałek – Piątek 07.30 – 15.30

 

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BYDGOSZCZY

ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Numery telefonów:
sekretariat PSG w Bydgoszczy (52) 365 40 32
Grupa ds. Cudzoziemców: (52) 365 40 22

Poniedziałek – Piątek 9.00 – 15.00

Przerwa od 12.00 – 13.00

 

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W ŁODZI

ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
Numer telefonu: (42) 689 38 20

Poniedziałek – Piątek 07.30 – 15.30

 

PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W LESZNOWOLI

ul. Lisówek 21 05-600 Grójec
Numer telefonu: (42) 689 38 20

GRUPA ZAMIEJSCOWA W RADOMIU
Młodzianowska 24, 26-600 Radom

Numer telefonu:

Poniedziałek – Piątek 07.30-15.30

  
OPŁATY ZA WYDANIE LUB WYMIANĘ KARTY POBYTU LUB DOKUMENTU ,,ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”

 • wydanie dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” – 50 zł,
 • wymiana karty pobytu/dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” – 50 zł,
 • wymiana karty pobytu/dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku utraty lub zniszczenia z winy cudzoziemca – 100 zł,
 • w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu albo dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” – każdorazowo – 150 zł.

 

 

UWAGA!

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

WAŻNE!
Proszę sprawdzić podstawy prawne wydania posiadanej decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

 

Od 1 maja 2014 r. na podstawie art. 508 ust. 5 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 1650) opłaty nie pobiera się od wydania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, który posiada decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, który stał się zgodą na pobyt ze względów humanitarnych, w wymienionych przypadkach:

 • art. 97 ust 1 lub 1a Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 189 poz. 1472),
 • art. 17 ust. 2 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 739), które stało się zgodą na pobyt tolerowany na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 189 poz. 1472).

Opłatę ulgową za wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” w wysokości 50% pobiera się od cudzoziemców:

 • znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest nauka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” nie mieli ukończonych 16 lat.

Do pobrania opłaty ulgowej za wymianę karty pobytu, dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany” uprawnia:

 • zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej,
 • odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku braku możliwości jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości
  potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

Wpłat za wydanie lub wymianę wyżej wymienionych dokumentów należy dokonywać na numer rachunku bankowego:

Narodowy Bank Polski o/O Warszawa
19 1010 1010 0075 7522 3100 0000

Uwaga!!!
W tytule przelewu należy wpisać np.
Wpłata za wydanie karty pobytu – imię i nazwisko, datę urodzenia i numer sprawy.

Do pobrania:

 • Formularz wniosku o wydanie lub wymianę KARTY POBYTU.
 • Formularz wniosku o wydanie lub wymianę DOKUMENTU ,,ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”.
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia KARTY POBYTU, POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA, POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA lub DOKUMENTU ,,ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”.
do góry