Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Infolinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Infolinie

Pod niżej wskazanymi numerami telefonów można uzyskać wszelkich informacji w sprawie przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP oraz warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

ZAKRES GRANICZNY

Informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP oraz kwarantanny (wynikającej z przekroczenia granicy) można uzyskać za pośrednictwem email: wg.nwosg@strazgraniczna.pl lub od poniedziałku do piątku (w godzinach: 7.30-15.00) z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, pod numerami telefonów: +48 22 500 34 75, +48 22 500 32 05, +48 22 500 32 94, +48 22 500 32 26, +48 22 500 30 45, +48 22 500 30 42.

Wszelkich informacji w zakresie możliwości skrócenia bądź zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny udziela PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA.

Więcej informacji w zakresie przekraczania granicy m.in.: dotyczących obywateli RP z podwójnym obywatelstwem lub przekraczania granicy z dzieckiem, można znaleźć pod linkiem.

***

ZAKRES CUDZOZIEMSKI

Informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w zw. z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii znajdują się pod linkiem

Informacje dotyczące warunków wjazdu, pobytu i zasad zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały opisane w ww. zakładce można uzyskać za pośrednictwem e-mail: wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl lub od poniedziałku do piątku (w godzinach: 7.30-15.00) z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, pod numerami telefonów:  +48 22 500 32 87, +48 22 500 30 89, +48 22 500 34 06, +48 22 500 34 04, +48 22 500 31 28, +48 22 500 32 67 i +48 22 500 32 39.

***

Information concerning the conditions of entry and stay of foreigners in the territory of the Republic of Poland and issues related to the prolongation of foreigners' stay in Poland due to the current state of threat of epidemic / state of epidemic are available in the tab: CUDZOZIEMCY / at https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy.

Information concerning the conditions of entry, stay and principles of employment of foreigners on the territory of the Republic of Poland, which have not been described in the above-mentioned tab, can be obtained via e-mail: wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl or by phone from Monday till Friday (from 7.30 a.m. till 3.00 p.m.), excluding holidays and public holidays, phone no:  +48 22 500 3287, +48 22 500 3089, +48 22 500 3406, +48 22 500 3404, +48 22 500 3128, +48 22 500 3267 and +48 22 500 3239.

***

Информация об условиях въезда и пребывания иностранцев на территории Республики Польша и вопросах, связанных с продлением пребывания иностранцев в Польше в связи с текущим состоянием эпидемической угрозы / состоянием эпидемии можно найти в закладке: CUDZOZIEMCY (ИНОСТРАНЦЫ) / ссылка на сайт https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/.

Информация об условиях въезда, пребывания и правилах трудоустройства иностранцев на территории Республики Польша, которая не описана в вышеупомянутой закладке можно получить по электронной почте: wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl или с понедельника по пятницу (7.30-15.00), кроме праздничных и нерабочих по закону дней, контактные тел .: +48 22 500 3287, +48 22 500 3089, +48 22 500 3406, +48 22 500 3404, +48 22 500 3128, +48 22 500 3267 и +48 22 500 3239.

do góry