Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Pakistańczyk nie opuścił Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pakistańczyk nie opuścił Polski

Autor :
15.02.2017 Krzysztof Grzech

Obywatel Pakistanu przedstawił do kontroli funkcjonariuszom Straży Granicznej tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Niestety dokument wydany przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców był ważny tylko do grudnia ubiegłego roku.

Obywatel Pakistanu został wylegitymowany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli podczas działań mających na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Do kontroli przedstawił nieważne tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Nie posiadał też przy sobie innych dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium RP. Ponadto w sierpniu 2016r. otrzymał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz jak się okazało nie wykonał decyzji zobowiązującej go do powrotu wydanej przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

Z uwagi na fakt, że przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim oraz nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej stała się ostateczna oraz nie wykonał decyzji zobowiązującej go do powrotu, mężczyzna został zatrzymany.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Radomiu o umieszczenie obywatela Pakistanu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w celu zabezpieczenia prawidłowego toku wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

do góry